Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Online Junkies

Online cursussen

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van de online cursussen van Online Junkies.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online cursussen van Online Junkies.
Met het inschrijven voor de online cursus  geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

1. Definities
a. Online Cursus: een cursus die online te volgen is via het internet op een computer, laptop of Mac.
b. Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Online Junkies een
overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

2. Facturering / Betaling
a. Je bent ingeschreven voor een online cursus wanneer Online Junkies
het inschrijfproces en de betaling heeft ontvangen.
b. Na inschrijving en betaling ontvang je per e-mail een factuur, eventuele
betalingstermijnen staan op de factuur vermeld.
c. Voor het starten van de online cursussen van Online Junkies is
vooruitbetaling verschuldigd. Zonder de vooruitbetaling vervalt de inschrijving
en het recht op de prijs van de online cursus bij inschrijving.
d. Indien gekozen voor termijnbetaling zal de betalingstermijn voor de
volgende termijn 7 dagen zijn. Je ontvangt hiervoor een factuur.
Wordt de termijn niet binnen 7 dagen betaald dan wordt de cursus of coaching
opgeschort totdat de betaling is voldaan.
e. Is de cursist in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor
rekening van de cursist. Tevens wordt de toegang tot de online leeromgeving stopgezet tot
aan de financiële verplichtingen is voldaan.
f. De geld-terug-garantie na betaling van een cursus is mogelijk binnen 14 dagen,
de cursus is dan niet meer voor de cursist toegankelijk.
g. Indien de cursus geheel voor de cursist is opengesteld, ipv de normale wekelijkse les,
is er geen geld-terug-garantie van 14 dagen.
h. Alle live workshopdagen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
i. Online Junkies behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
j. Na inschrijving op een live workshopdag ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail
die de inschrijving definitief maakt.
k. Door de inschrijving op een workshopdag verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. Duur en beëindiging
a. Online Junkies kan een overeenkomst met de cursist direct beëindigen
wanneer de cursist zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met
Online Junkies gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende
algemene voorwaarden.
b. Online Junkies kan de overeenkomst met de cursist te allen tijde direct
beëindigen. De bijbehorende algemene voorwaarden blijven hier
onverminderd van kracht.
c. Na een jaar vervalt het recht op persoonlijke feedback of coaching op de trainingen.

4. Levering en levertijd
a. Online Junkies gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo
spoedig mogelijk over tot het verstrekken van de inloggegevens. Dit is ook
afhankelijk van de start van de online cursus. Het moment waarop je met de
online cursus kunt beginnen staat aangegeven op mijn website.

Mocht Online Junkies onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen
levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Online Junkies alleen
schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Online Junkies een termijn
van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
b. Looptijd van de cursus start na het door Online Junkies beschikbaar
stellen van de inloggegevens.
c. De coachgesprekken bij de online cursus dienen binnen 6 maanden bij een 6 maanden traject of 1 jaar
bij een jaartraject of VIP met lifetime toegang te worden afgenomen. Indien de cursist geen aanspraak
hierop maakt binnen de bijbehorende periode, komende ongebruikte gesprekken te vervallen.

5. Overmacht
a. Online Junkies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Online Junkies
als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
b. Online Junkies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich
een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Online Junkies niet
mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Online Junkies
alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment
dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de
cursist en Online Junkies geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk
is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

6. Copyright
a. Al het door Online Junkies vervaardigde online cursusmateriaal en
ebooks mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Online Junkies
niet worden bewerkt of verwerkt in andere cursussen. Tevens mogen cursussen
en ebooks alleen getoond worden aan de cursist cq klant, dus niet in het openbaar
of aan derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. De lessen blijven eigendom van Online Junkies. Ze mogen niet zonder
toestemming van de auteur doorgegeven worden aan anderen.
c. Met betrekking tot de e-books: niets uit deze ebooks mag worden
verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. Ook het plaatsen van directe
links naar bestandslocatie van dit document op websites, in e-mail nieuwsbrieven
of andere vormen van digitale media is niet toegestaan.
d. Online Junkies heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen,
bij onbehoorlijk gebruik van de training, maar ook bij het kopiëren en/of
het doorgeven van inloggegevens aan derden.
e. Online Junkies mag een beeld van de collecties of webshop van de deelnemers van de
cursus Start je eigen kledinglijn en/of Start je eigen kleding webshop voor eigen promotiedoeleinden
gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

7. Aansprakelijkheid
a. Online Junkies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade
aan eigendommen van cursisten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen
tijdens de training.

8. Annulering

8.1 Een overeenkomst voor het volgen van een online training die direct
bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.
8.2 De online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de
online trainingen van Online Junkies worden geleverd voordat de herroepingstermijn,
als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.
8.3 Online Junkies  wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de
afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.
8.4 Indien door omstandigheden een training onverhoopt niet door kan gaan,
zal Online Junkies trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een
vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en Online Junkies
de training annuleert zal Online Junkies het deelnamegeld restitueren
aan de consument.
Er bestaat geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding;
iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Online Junkies is uitgesloten.

9. Klachtenbehandeling
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst
moet zo spoedig mogelijk door de cursist worden gemeld bij Online Junkies,
zodat voor een passende oplossing kan worden gezorgd.
Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk
binnen 14 dagen na de training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend
bij Online Junkies.
U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

10. Overig
a. Online Junkies zal geen persoonlijke gegevens van de cursist aan
derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit
geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van
het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Online Junkies.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Online Junkies
en cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, algemene voorwaarden,
werkzaamheden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst
worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank te Rotterdam.

Hellevoetsluis, 1 juli 2022

Algemene Voorwaarden Websites

Algemene Voorwaarden Websites

1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

a.    Opdrachtgever: de wederpartij van Online Junkies.

b.    Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Online Junkies.

2. Toepasselijkheid

a.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Online Junkies gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Online Junkies ver-richtte handelingen.

b.    Door accepteren van de offerte of het doen van de aanbetaling aan Online Junkies verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Online Junkies en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

c.     Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

d.     Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

e.    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Online Junkies en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

a.    De door Online Junkies gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.

b.    Online Junkies is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand, aan Online Junkies wordt bevestigd, ten-zij anders aangegeven.

c.    Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Online Junkies zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde over-eenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

d.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Online Junkies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

e.    Prijzen, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Prijzen, facturatie en betalingen

a.    Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Online Junkies van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

b.    Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte van de website. De website krijgt een tijdelijke pagina, zodra de site zodanig gevorderd is dat dit mogelijk is krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid de website te bekijken op de tijdelijke locatie. Voor de definitieve oplevering van de website wordt het restant bedrag gefactureerd even-als de overeengekomen extra werkzaamheden.

c.    Facturering van hosting en kosten domeinnaamregistratie indien van toepassing gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

d.    Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders afgesproken.

e.    Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Online Junkies aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

f.    Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

g.    De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft of de aanbetaling heeft gedaan.

h.    Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

5. Technisch onderhoud van de website

a.    Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, plugins, thema en het regelmatig maken van een backup van de database

b.    Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, the-ma) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudcontract.

c.    Het eventueel maken van een kopie van de website voor testdoeleinden valt buiten het onderhoudscontract.

d.    Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

e.    De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contract-datum.

f.    Bij afname van een hostingcontract bij Online Junkies, tezamen met een WordPress website geldt een verplichte afname van het onderhoudscontract van WordPress en de daarop geïnstalleerde themes en plugins. 

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

a.    De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

b.    Online Junkies mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

7. Uitvoering van de overeenkomst

a.    Online Junkies zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

b.    Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Online Junkies steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

c.    De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Online Junkies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nood-zakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Online Junkies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Online Jun-kies zijn verstrekt, heeft Online Junkies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schor-ten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

d.    Online Junkies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Online Junkies kenbaar behoorde te zijn.

e.    Online Junkies zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdracht-gever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn ge-heel worden gefactureerd.

f.    Indien door Online Junkies of door Online Junkies ingeschakelde derden in het kader van de op-dracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdracht-gever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

g.    Opdrachtgever vrijwaart Online Junkies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

8. Wijzigingen en meerwerk

a.    Indien Online Junkies op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaam-heden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Online Junkies worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Online Junkies.

b.    Online Junkies is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

c.    Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Online Junkies opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

d.    Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

e.    Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Online Junkies van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

9. Duur en beëindiging

a.    Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. (lopend vanaf de ingangsdatum)

b.    Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk mo-ment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

c.    Online Junkies kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Online Junkies gesloten over-eenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

d.    Online Junkies heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Online Junkies niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Online Jun-kies zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Online Junkies kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde be-dragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

e.    Online Junkies heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige scripts.

f.    Online Junkies heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites onvoldoende technisch worden onderhouden.

10. Levering en levertijd

a.    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

b.    Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cli-ent om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeen-komst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

11. Copyright

a.    Alle aan Online Junkies verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.

b.    Alle door Online Junkies ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Online Junkies voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

c.    Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Online Junkies het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van Online Junkies wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.

d.    Indien Opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evt. benodigd copyright.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

a.    Online Junkies en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, ten-zij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

b.    De aansprakelijkheid van Online Junkies zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

c.    De aansprakelijkheid van Online Junkies stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.

d.    Online Junkies kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.

13. Overmacht

a.    In geval van overmacht is Online Junkies gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling ver-plicht zullen zijn.

b.    Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

c.    Online Junkies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Online Junkies geen invloed kan uitoefenen.

14. Diverse bepalingen

a.    Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

b.    Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepas-sing.

c.    Online Junkies kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

d.    Online Junkies heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

15. Derden

a.    Online Junkies is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Online Junkies doorgevoerd.

b.    Online Junkies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

16. Eigendomsvoorbehoud

a.    Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan der-den verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtge-ver.

b.    De door Online Junkies vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen ver-schuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

c.    Door Online Junkies of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Online Junkies.

17. Privacy bepalingen

Zie hiervoor mijn privacy statement op de website.

18. Verwerkingsovereenkomst

a.    Indien Online Junkies in de uitvoering van de diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) Online Junkies en opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Online Junkies uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp be-doelde verbintenissen.

b.    Online Junkies verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de diensten, voor zolang als de overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Online Junkies als verwerker.

c.    De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de diensten mogelijk door Online Junkies kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de overeenkomst.

d.    Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.

e.    Online Junkies zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet on-redelijk is.

f.    Online Junkies staat ervoor in dat eenieder die handelt onder het gezag van Online Junkies, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van opdrachtgever, deze slechts ver-werkt in opdracht van opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

g.    Online Junkies mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdracht-gever geeft Online Junkies daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van opdrachtgever zal Online Junkies de opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens ver-werkt.

h.    Opdrachtgever geeft Online Junkies hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Online Junkies zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als opdrachtgever en Online Junkies zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van opdrachtgever zal Online Junkies de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Online Junkies ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Online Junkies ingeschakelde derden, zullen opdrachtgever en Online Junkies in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Online Junkies

en opdrachtgever gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, algemene voorwaarden,

werkzaamheden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst

worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank te Rotterdam.

Hellevoetsluis, 1 januari 2023